کلیدواژه‌ها = میانجیگری
تعداد مقالات: 1
1. «مطالعۀ تطبیقی کاربرد آموزه‌های عدالت ترمیمی در مدرسه»

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 661-683

سودابه رضوانی؛ روح‌الدین کردعلیوند