نویسنده = ������ ������ �������� ������������ �������� ��������