نویسنده = ������������ ������������������ ��������������
ادلّه ارث زوجه از تمام ماترک در قرآن و روایات

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 71-100

10.22059/jcl.2010.80786

روشنعلی شکاری؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی