نویسنده = ������������ ���������� ����������
بررسی ماهیت اعتبار امر مختوم با رویکرد تطبیقی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 147-167

10.22059/jcl.2021.312251.634092

آزاده صادقی؛ مسعود البرزی ورکی