نویسنده = �������� ���������� ���������������� ����������������
مطالعۀ جامعه‌شناختی تحولِ شیوه‌های مجازات اعدام در ایران و امریکا

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-20

10.22059/jcl.2020.288706.633889

محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی