نویسنده = �������� ��������������������� ��������
انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 709-731

10.22059/jcl.2018.248698.633602

فرامرز عطریان؛ سعید خانی والی‌زاده