نویسنده = ������������������� ����������
قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 545-570

10.22059/jcl.2018.237115.633522

محمدعلی بهمئی؛ حُسنی شیخ‌عطار