نویسنده = �������������� ����������������
توصیف عقد در عقود مختلط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 43-61

10.22059/jcl.2022.328603.634228

محمد منصوری؛ محمدمهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی