نویسنده = سید محمد صدری
تعداد مقالات: 1
1. تحولات و رویکرد قضایی سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-237

سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور؛ احمد باقری؛ عیسی بزرگمهر