نویسنده = ������������ �������������� �������� ��������
تأملی بر مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری حقوقی به سبک پارادایمی با تأکید بر آرای کوهن

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 403-421

10.22059/jcl.2021.309878.634070

احسان مومنی تذرجی؛ مهدی شهابی؛ مرتضی طبیبی؛ قدرت الله نوروزی باغکمه