نویسنده = ���������� ���������������� ������
نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 179-201

10.22059/jcl.2018.258288.633676

سید قاسم زمانی؛ رضا شیران خراسانی