نویسنده = ��������������������������� ��������
جایگاه حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین‌المللی جهانی، منطقه‌ای و اسناد ملی

دوره 8، شماره 2، مهر 1396، صفحه 777-798

10.22059/jcl.2017.112126.633121

سید فضل‌الله موسوی؛ مریم احمدی‌نژاد؛ یاسر امین‌الرعایا