نویسنده = مهرنوش کیال
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 279-295

مهرنوش کیال؛ محمود باقری؛ محمد حسین زارعی؛ سید محمد هاشمی