نویسنده = �������������������� �������������������
«مطالعۀ تطبیقی کاربرد آموزه‌های عدالت ترمیمی در مدرسه»

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 661-683

10.22059/jcl.2018.251909.633627

سودابه رضوانی؛ روح‌الدین کردعلیوند