نویسنده = �������� ������ �������������� ������
مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین‌المللی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 87-119

10.22059/jcl.2017.234812.633501

علی حاجی پور کندرود؛ سید محمد هاشمی؛ اسدالله یاوری