نویسنده = �������� ������������ ������ ����������
ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی

دوره 8، شماره 2، مهر 1396، صفحه 733-758

10.22059/jcl.2017.228384.633457

سید مصطفی محقق داماد؛ علی ساعت‌چی