نویسنده = ������ ������ �������� ������������ ����������������