نویسنده = �������������� ����������������������
تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 203-226

10.22059/jcl.2017.62534

سیدمحمدمهدی ساداتی