نویسنده = �������� ���������������� ������ ������������