نویسنده = سید مهرداد امیر شاهکرمی
تعداد مقالات: 1
1. آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسلامی و نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 285-308

محسن صفری؛ سید مهرداد امیر شاهکرمی