نویسنده = ���������� ������������ ����������
تأملی بر مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری حقوقی به سبک پارادایمی با تأکید بر آرای کوهن

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 403-421

10.22059/jcl.2021.309878.634070

احسان مومنی تذرجی؛ مهدی شهابی؛ مرتضی طبیبی؛ قدرت الله نوروزی باغکمه


بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 627-646

10.22059/jcl.2016.60696

علیرضا فصیحی زاده؛ احسان مومنی تذرجی؛ محمد باقرپور