نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلاف

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 123-139

10.22059/jcl.2016.58603

عبادالله رستمی چلکاسری؛ متین بازیار