نویسنده = ������������ ������������ ����������
قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 21-41

10.22059/jcl.2019.282205.633845

گودرز افتخار جهرمی؛ ابراهیم رضوانی