نویسنده = ������������ �������������������� ������ ������������
اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 205-224

10.22059/jcl.2016.58608

ابوالحسن شاکری؛ سید بهامین بابایی شاهاندشتی