نویسنده = سید بهامین بابایی شاهاندشتی
تعداد مقالات: 1
1. اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-224

ابوالحسن شاکری؛ سید بهامین بابایی شاهاندشتی