نویسنده = ���������� ������ ��������������
مطالعۀ تطبیقی ضوابط احاله در نظام‏ های کیفری ایران و فرانسه

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 715-736

10.22059/jcl.2022.338052.634309

سید رضا فقیهی؛ اسماعیل هادی تبار؛ سید ابراهیم قدسی