نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
مطالعه تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی عراق و ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 751-771

10.22059/jcl.2015.55787

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ مجتبی اصغریان