نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی وضعیت حقوقی دستگاه‌های حفاری فراساحلی

دوره 8، شماره 2، مهر 1396، صفحه 607-636

10.22059/jcl.2017.224750.633433

عبدالحسین شیروی؛ فریده شعبانی جهرمی