نویسنده = ���������������������� ������������������
مسوولیت پرداخت دموراژ در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 111-131

10.22059/jcl.2012.32108

غلام نبی فیضی چَکاب؛ سیدعلیرضا هاشمی¬زاده