نویسنده = حسن صادقی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-91

حسن صادقی مقدم؛ سید محمدمهدی غمامی