نویسنده = مجید غمامی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 127-145

مجید غمامی؛ مریم ابراهیمی