نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
فروش خودیاری در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 15-40

10.22059/jcl.2015.54396

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی موسوی