نویسنده = محمد حسین وکیلی مقدم
حقوق نرم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 251-276

10.22059/jcl.2015.54412

عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم


حقوق غیر دولتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 117-135

10.22059/jcl.2013.35233

محمد حسین وکیلی مقدم؛ عبدالحسین شیروی