نویسنده = حسن کمالی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. آموزه‌های حقوق‌دانان بین‌المللی برجسته

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-56

10.22059/jcl.2014.36312

امیر حسین رنجبریان؛ حسن کمالی نژاد