نویسنده = امیر اعتمادی
تعداد مقالات: 2
1. جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 491-517

سید محمد حسینی؛ امیر اعتمادی


2. مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-109

سیدمحمد حسینی؛ امیر اعتمادی