نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
مطالعۀ تطبیقی نبرد فرم‌ها و آثار آن در انعقاد قرارداد

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 431-460

10.22059/jcl.2014.52950

ابراهیم شعاریان؛ رویا شیرین بیگ پور