مطالعۀ تطبیقی نبرد فرم‌ها و آثار آن در انعقاد قرارداد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

امروزه در قراردادهای بازرگانی، طرفین از طریق فرم‌های استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. فرم‌های استاندارد طرفین دربردارندۀ موضوع معامله، مبلغ، کمیت و شرایط تحویل کالا است. همچنین فرم‌های استاندارد حاوی برخی شروط معارضی که قبلاً چاپ شده، است. چنین وضعیتی نبرد فرم‌ها نامیده می‌شود. آیا با مبادلۀ فرم‌های متعارض، قرارداد واقع می‌شود؟ اگر چنین باشد، شروط قرارداد کدام‌اند؟ آیا با اجرای قرارداد، عقد تشکیل‌شده محسوب می‌شود؟ اگر چنین است، شروط قرارداد کدام‌‌اند؟ برخی سیستم‌های حقوقی حاوی راه‌حل‌هایی برای نبرد فرم‌ها هستند، اما در صورت نبود هرگونه مقرراتی، اغلب مشکل از طریق رجوع به قواعد عمومی حل می‌شود. نگارندگان مقاله دیدگاه برخی از سیستم‌های حقوقی مهم را بررسی کرده و سپس موضع اسناد بین‌المللی را در این خصوص مطالعه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Battle of the Forms and Its Effects in Contract Formation

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shoarian 1
  • Roya Shirin Beigpour 2
1 Associate Professor, Law Department, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 LL.M. in Privte Law, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Nowadays in commercial contracts, parties communicate with together using standard forms. Both the party's standards forms usually contain a description of the subject-matter, the price, the quantity and the delivery terms. Such a situation is called the Battle of Forms. In such a case some questions are raised. Does the exchange of the conflicting forms create a contract? If so, what are the contract terms Does performance form the contract? If so, what are the contract terms? Some legal systems and international instruments contain solutions for the battle of forms, but in the absence of specific provisions the problem is usually resolved by the general principles on formation of contracts. In this article we examine some important legal systems point of view and then we express the position of international instruments including CISG, UPICC, PECL and DCFR in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • formation of contract
  • first shot rule
  • last shot rule
  • knock out rule
  • International Instruments
 
1. شهیدی، مهدی (1377)، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج1، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان.
2. کاتوزیان، ناصر (1368)، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چاپ اول، تهران: نشر بهنشر.
3. Abbey, Boris S. & Whitlock, Alicia Jurney (2008) “Who’s Afraid of the CISG? – Why North Carolina Practitioners Should Learn a Thing or Two About the 1980 United Nation Convention on Contract for the International Sale of Goods”, Campbell Law Review, Vol.30: 275, pp. 275-295.
4. Busch, Danny & others (eds) (2002) The Principles of European Contract Law and Dutch Law: A Commentary, Kluwer Law International.
5. Curry-Sumner, Ian & Thomas, Richard & Warendorf, Hans (2009) The Civile Code of The Netherlands, Kluwer pub.
6. Del Pilar, Maria, Viscasillas, Perales (1998) “Battle of the Forms” Under the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: A Comparison with Section 2-207 UCC and the UNIDROIT Principles”, Pace International Law Review, Vol. 10, pp. 1-46.
7. Del Pilar, Maria, Viscasillas, Perales (2002) “Battle of The Forms, Modification Of Contract,Commercial Letters of Confirmation: Comparision The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) whit the Principles of European Contract Law (PECL)”, Pace International Law Review, Vol.14:153, pp. 1-6.
8. Felemegas, John (2007) An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, New York: Cambridge University Press.
9. Hondius, E H & Mahé, Ch (1998) “The Battle of Forms: Towards a Uniform Solution, Journal of Contract Law”, Vol. 12, pp. 268-276.
 
10. Huber, Peter & Mullis, Alastair (2007) The CISG: A New Textbook for Students And Practitioners, European Law Publishers.
11. Jacobs, Edward J. (1985) “The Battle of The Forms: Standard Term Contracts In Comparative Perspective”, The International And Comparative Law Quarterly, Vol. 34, No. 2, pp. 297-316.
12. Keating, Daniel (2000) “Exploring The Battle of The Forms In Action”, Michigan Law Review, Vol.98: 2678, pp. 2679-2715.
13. Lando, Ole & Beals, Hugh (2000) Principles of European Contract Law, Hauge: Kluwer pub.
14. Mehran, Taylor Von (1990) “The "Battle of The Forms": A Comparative View”, The American Journal of Comparative Law, Vol. 38, No. 2, pp. 265-298.
15. Rawlings, Rick (1979) “The Battle of Forms”, The Modern Law Review, Vol. 42, No. 6, pp. 715-721.
16. Rühl, Giesela (2003) “The Battle of The Forms: Comparative And Economic Observations”, U. Pa. J. Int'l Econ. L., Vol. 24:1, pp. 189-224.
17. Schlechtriem, Peter H. (1968) “The Battle of The Forms Under German Law”, The Business Lawyer, Vol. 23, No.3, pp. 655-668.
18. Stephens, Corneill A. (2007) “Escape From The Battle of The Forms: Keep It Simple, Stupid”, Lewis & Clark Law Review, Vol.11: 1, pp. 233-265.
19. Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2010, Rome, International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
20. United Nations Commission on International Trade Law (2012) Uncitral Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, New York.
21. Vergne, François (1985) “The "Battle of The Forms" Under The 1980 United Nations Conventio on Contracts for The International Sale of Goods”, The American Journal of Comparative Law, Vol. 33, No. 2, pp. 233-258.
22. Vogenauer, Stefan & Kieinheisterkamp, Jan (eds) (2009) Commentary on The Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC), 1ed, New York: Oxford University Press.
23. Von Bar, Christian & Clive, Eric and Others (2009) Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Volume 1, Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group), Sellier.
24. Wildner, Kaia (2008) “Art. 19 CISG: The German Approach To The Battle of The Forms In International Contract Law: The Decision of The Federal Supreme Court of Germany of 9 January 2002”, Pace International Law Review, Vol: 20:1, pp. 1-20.
 
Cases:
27. http://www.unilex.info/case.cfm?id=52
29. http://www.unilex.info/case.cfm?id=911