نویسنده = ������������ ��������
مصونیت کیفری نمایندگان مجلس در حقوق ایران و افغانستان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 43-72

محمدجعفر حبیب¬زاده؛ سارا وزیری؛ سیده سپیده میرمجیدی