دریافت مقاله از طریق سامانه مجله

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند  کلیه مراحل دریافت تا نشر مقاله در مجله حقوق تطبیقی به صورت الکترونیکی است، لذا  از ارسال پستی و ایمیلی و یا تحویل حضوری مقاله خودداری نمایید و مقاله خود را فقط بر روی سامانه مجله بارگذاری نمایید. همچنین لازم به ذکر است نویسندگانی که در گذشته مقالات خود را به طریقی غیر از بارگذاری ارسال کرده  و تا 20 مرداد 92 اقدام به بارگذاری ننموده اند،  مقاله آنان از نوبت بررسی و چاپ خارج شده و مجله مسئولیتی در قبال این نویسندگان نخواهد داشت.