وضعیت نشر شماره بهار و تابستان 1401

شماره بهار و تابستان 1401 مجله مطالعات حقوق تطبیقی در وضعیت آماده سازی قبل از نشر قرار دارد .