وضعیت نشر شماره پاییز و زمستان 99

شماره پاییز و زمستان 99 مجله مطالعات حقوق تطبیقی در وضعیت آماده سازی قبل از نشر قرار دارد .