وضعیت نشر شماره بهار و تابستان 1400

شماره بهار و تابستان 1400 مجله مطالعات حقوق تطبیقی در وضعیت آماده سازی قبل از نشر قرار دارد .