وضعیت نشر شماره پاییز و زمستان 1401

شماره بپاییز و زمستان 1401 مجله مطالعات حقوق تطبیقی در مرحله ویراستاری و صفحه آرایی قرار دارد .