ضریب تاثیر مجله

ضریب تاثیر مجله در سال 1394 برابر با   0.087   است.

سال                                                    کیفیت در رشته                                                ضریب تأثیررشتهمیانگین ضریب تأثیر در رشتهموضوع اصلیمیانگین ضریب تأثیر در موضوع اصلی
1394                                                         Q1
                                               
0.087 فقه و حقوق 0.069 علوم انسانی 0.117
1393                                                         Q3
                                               
0.067 فقه و حقوق 0.095 علوم انسانی 0.148
1392                                                         Q2
                                               
0.069 فقه و حقوق 0.073 علوم انسانی 0.143