نویسنده = سکوتی علی‌آبادی، ساهره
تعداد مقالات: 1
1. خشونت خانگی علیه زنان؛ مطالعۀ تطبیقی سنت زن‌برادرستانی و خواهرزن‌ستانی از منظر حقوق و فرهنگ

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 569-596

جمشید غلاملو؛ ساهره سکوتی علی‌آبادی