نویسنده = فامیل زوار جلالی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی حقوق بشردوستانۀ اسلامی با کنوانسیون‌های چهارگانۀ 1949 ژنو؛ با تأکید بر رفتار با اسرای جنگی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 753-783

سید فضل اله موسوی؛ امیر فامیل زوار جلالی