نویسنده = دارائی، محمد هادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأسیس Bailment در نظام کامن‌لا و مطالعۀ تطبیقی با حقوق ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 595-617

محمد هادی دارائی


2. مطالعۀ تطبیقی معاذیر اجرای قرارداد در حقوق انگلیس، امریکا و ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-150

محمد هادی دارائی