مرجع صالح رسیدگی در دعاوی نقض اسرارتجاری در فضای دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

چکیده

حمایت از اسرارتجاری به دلیل آنکه موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری­اش می­گردد، از اهمیتی فراوان برخوردار است. با این حال، طبیعت خاص اسرارتجاری باعث شده است که حمایت حقوقی از آن برخلاف دیگر قالبهای مالکیت فکری، چندان قوی و موثر نباشد؛ وانگهی گسترش فضای بدون مرز ناشی از پدیده اینترنت، بر چالشهای حمایت از اسرار تجاری افزوده است زیرا امکان نقض حق از سوی میلیونها کاربر در بسترمبادلات الکترونیکی فراهم شده و نظارت قوی حقوقی بر آنها وجود ندارد. این چالشهای حقوقی زمانی بیشتر می‌شود که صاحب این اسرار به عنوان زیاندیده با این سوال بزرگ روبرو است که در دعوا علیه یک نقض کننده خارجی، کدام دادگاه و مرجع، صلاحیت رسیدگی به دعوای الکترونیکی را دارد بخصوص آنکه در خصوص اسرار تجاری برخلاف علامت تجاری و اختراعات، مقررات متحد الشکل منطقه ای یا بین‌المللی وجود ندارد. برغم اهمیت موضوع، بحث مزبور، در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است لذا این مقاله درصدد است تا مطالعه­ای تحلیلی و تطبیقی را در چند کشور از جمله ایران، در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت فکری در محیط دیجیتال انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Competent Forum for Civil Disputes of Trade Secrets Infringements on Digital Environment

نویسنده [English]

  • Mohsen Sadeghi
Assistant Professor of Comparative law Institute, Faculty of Law and Political Science; University of Tehran
چکیده [English]

Trade secrets, as confidential information and containing commercial importance, cause the privilege of a merchant to the other competitors. However, because of the special nature of trade secrets, this protection is not powerful and efficient. In addition, the development of internet environment has increased the challenges of this protection because it has provided the possibility of right infringement by millions of users in electronic environment; furthermore, there is not efficient legal control in this environment. The further challenge of this issue is that the trade secret owner do not sometimes know competent forum for taking an action against infringer. In spite of trademark and patent, there is no regional uniform provision for jurisdiction on trade secret disputes at regional or international level. Therefore, This article constitutes the survey of these challenges and the analytic-comparative study on legal systems such as Iranian Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Secrets
  • Digital Environment
  • Brussels Convention
  • Hague Convention
  • WIPO
  • Private International Law
  • Competent Forum and Iranian Law
الف) فارسی:
1- صادقی محسن (1386)، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
2- صفایی سید حسین (1382)، حقوق اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان.
3- کاتوزیان ناصر (1380)، اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر.
4- مصلحی علی حسین و صادقی محسن (1383)، «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)»، مجله نامه مفید، سال دهم، شماره 46، بهمن و اسفند، صص 1-20.
 
ب) انگلیسی و فرانسوی
1-Battifol H and Lagarde P. (1993), Droit international privé, 8th ed, Paris.
2-Chissick Micheal and Alistair Kelman, (2002), Electronic Commerce; Law and Practice, London: Sweet&Maxwell.
3-Coollawyer, Trade Secret Law, in: http.//www. coollawyer. com/webfront/lawlibrary/ip/tradesecret. php; last visited: 2009/01/04.
4-Fox Stephen, (2002), The Effect of the Internet on Trade in the IP Context, WIPO International Conference on IP and E-Commerce,Tehran, January 15 and 16.
5-Halligan R. Mark, The Protection of Trade Secrets and the Internet, in: http// rmarkhalligan. Com; last visited: 2009/08/06
6-Long John, (2003), "The Protection of Commercial Trade Secrets", European Intellectual Properjy Review, Volome 25, October, pp. 115-133.
7-Marieke Germa, Tonny Driessen, (2001), International Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property Cases, Submitted for the Seminar International and Comparative Protection of Intellectual Property, School of Law, Columbia University.
8-Ray C. , (1999) "The Internet and Jurisdiction: The International Experience", in: Computer Law Association Bulletin, No. 2, pp. 222-232.
9-Rice D. , "Jurisdiction over E-commerce Disputes: Different Perspectives under American and European Law in 2002," International Federation of Computer Law Associations, Berlin, June 7-8, pp. 16-30.
10-Russo Jack, Risch Michael, and Mullarkey Mary E. (2001), Trade Secrets on the Internet and in Cyberspace, The Law of the Internet in California Seminar National Business Institute - May 31.
11-Strowel A. et Traillie J. P. (1997), Le droit ďauteur, du logiciel au multimédia, Brussels: Bruylant.
12-WIPO, Intellectual Property on the Internet, available at:www. wipo. int/copyright/ecommerce/en/ip_survey/chap3. html, visited: 2008/04/05.
13-WIPO, The Role of Private International law and Alternative Dispute Resolution, AA: