بررسی شرایط و زمینه های تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران (پردیس قم)

چکیده

تعهد قراردادی، بایع را ملزم می‌کند مبیع را مطابق آنچه مورد توافق قرار گرفته است به طرف مقابل تسلیم کند. موضوع این مقاله مطالعه یکی از آثار عدم رعایت این الزام قراردادی است که از آن با عنوان «تقلیل ثمن» یاد می‌شود. در این شیوه جبران خسارت خریدار تسلیم ناقص محصولات را می‌پذیرد و ثمن را با توجه به ارزش کالاهای تسلیم شده پرداخت می‌کند. مبنای تحلیل، ماده 50 کنوانسیون بیع بین‌المللی مصوب 1980 است که صراحتا چنین حقی را برای خریدار به رسمیت شناخته است. پذیرش کنوانسیون از طرف هفتاد و چهار کشور (ایران هنوز کنوانسیون را نپذیرفته است) نشان از اهمیت این متن حقوقی است. تلاش شده است با بررسی منابع فقهی و موادی از قانون مدنی که مرتبط با بحث است، موضع حقوق ایران مورد تحلیل قرار گیرد. به عنوان نتیجه مطالعه می توان گفت حقوق ایران در برخی فروض تقلیل ثمن را ممکن می‌داند اما پیرامون زمینه ها و آثار تقلیل ثمن میان این دو نظام حقوقی مشابهت تام وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Price Reduction in CISG and the Law of Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Mohammad Hosein Vakili Moghadam 2
1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Ph.D. Student in Private and Islamic Law, University of Tehran
چکیده [English]

To deliver the goods is a contractual obligation. Therefore, the seller should deliver them in accordance with the contract. Article 50 of CISG provides if the goods which are delivered are not confirmed with the contract the buyer may reduce the price. Price reduction is a kind of remedy.  The aim of this paper is to identify this rule and to compare with the law of Iran. To achieve this it is necessary to consider conditions of price reduction in CISG and other law systems. As a result of the paper it is true to say that price reduction is recognized in most of the law systems but it is not in the same approach. For example in Iran the buyer can reduce the price only if the delivered goods are divisible and if he can not require the seller to deliver confirmed goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • To deliver the goods
  • Price reduction
  • Conformity of the Goods
  • Failure to deliver
  • Lack of conformity
کتب حقوقی
1- امامی، سید حسن (1381)، حقوق مدنی، انتشارات اسلامی، جلد اول، چاپ بیست و دوم.
2- بروجردی عبده، محمد (1380)، حقوق مدنی، انتشارات مجد.
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ( 1387)، تاثیر اراده در حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ناشر.
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1382)، فرهنگ عناصر شناسی، انتشارات گنج دانش.
5- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1382)، محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386)، الفارق، انتشارات گنج دانش، جلد دوم.
7- داراب پور، مهراب(ترجمه)   (1374)،تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، انتشارات گنج دانش،جلد دوم.
8 – شهیدی، مهدی (1386)، شروط ضمن عقد (جلد چهارم حقوق مدنی)، انتشارات مجد.
9- صفایی، سید حسین، عادل، مرتضی، کاظمی، محمود، میرزا نژاد، اکبر (1384)، حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران.
10 – کاتوزیان، ناصر(1384)، عقود معین، انتشارات گنج دانش، جلد اول، چاپ نهم.
11- کاتوزیان، ناصر (1387)، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، جلد سوم، چاپ پنجم.
 
کتب فقهی
12- اصفهانی، محمد حسین غروی (1418)، حاشیه بر مکاسب، چاپ محقق، جلد سوم.
13- انصاری، مرتضی (1383 ش)، مکاسب، انتشارت اسماعیلیان، جلد سوم، چاپ سوم.
15- حلبی عبد العزیز (ابن البراج) (1406)، المهذب، چاپ جامعه مدرسین.
16- حلی، جمال الدین (بی‌تا)، تذکره الفقها، مکتبه الرضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، جلد اول.
17- حلی، جعفربن حسن (1409)، شرایع الاسلام، انتشارات استقلال، جلد دوم، چاپ دوم.
18- روحانی، سید محمد صادق (1414)، فقه الصادق(ع)، موسسه دارالکتاب، جلد هیجدهم، چاپ سوم.
19- روحانی، سید محمد صادق (1418)، منهاج الفقاهه، چاپ العلمیه، جلد ششم، چاپ چهارم.
20- طباطبایی، سید علی (1419)، ریاض المسائل، موسسه نشر اسلامی، جلد هشتم.
21- طباطبایی، سید محمد کاظم (1378ش)، حاشیه المکاسب، چاپ اسماعیلیان، جلد اول.
22- مراغی، میر فتاح (1417)، عناوین، موسسه نشر اسلامی.
23- موسوی بجنوردی، میرزا حسن (1419)، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، جلد سوم.
24- نائینی، میرزا محمد حسین (1428)، منیه الطالب، موسسه نشر اسلامی، جلد سوم، چاپ دوم.
25-نجفی، محمد حسن (1365ش)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، جلد بیست و سوم، چاپ هشتم.
 
مقالات
1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1355)، «کلیات عقود (2)»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 14، ص 137-103.
2- سلجوقی، محمد(1368)، «تقسیم ناپذیری در حقوق وتعهدها»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 149، ص 88-69.
3- قاسم زاده، مرتضی(1377)، «تاثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره 9، ص 118-87.
4- کیانی، عبداله(1376)، «تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت»، مجله دیدگاه­های حقوقی، شماره 8، ص 109-72.
5- Eiselen, Slegfried (2004), "A Comparison of the Remedies for Breach of Contract under CISG and South African Law", Journal ofLaw and Commerce, pp 15- 32.
6- Enderlien, Fritz (1992), "International Sales Law", United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
7- Evrim, Cagdas (2002), "Comparative Study on the Buyer's Remedies under the 1980Vienna Sales Convention and Turkish Sales Law", Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration. Vol.7, pp. 1-25.
8- Gärtner, Anette (2000-2001), "Britain and the CISG: The Case for Ratification - A Comparative Analysis with Special Reference to German Law", Pace Review of the Convention on Contracts forthe International Sale of Goods, Kluwer Law International, pp.1-31.
9-Honnold, John O. (1999), "Reduction of the Price, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention". Kluwer Law International Publication, The Hague.
10- Liu, Chengwei (2001), "Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles, and Case Law". Law review of CISG, Vol.12, pp. 1-29.
11- Lookofsky, Joseph (2000), "Proportionate Reduction in Price", International Encyclopedia of LawsContract, The Hague, December.
12- Piliounis, Peter A. (2000), "The Remedies of Specific Performance, Price Reduction under the CISG",Pace International Law Review, pp. 40-70.
13- Schlechtriem, Peter (1986), "Uniform Sales Law the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods", 12th Pace International Law Review, Vol.19, pp.25-51.
14- Shin, Chang-Sop (2005), "Declaration of Price Reduction under the CISG Article 50", Journal ofLaw and Commerce, Vol. 9, pp. 349-361.
15- Zeigel, Jacob S. (2000), "Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Pace Law School Institute Journal, Vol. 10, pp. 20-61.
16- Will, Michael (1987), Article50, Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milan.