رژیم ملی اجرای آرای داوری خارجی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهمترین بحث های حوزه داوری بین المللی بحث اجرای رای داوری خارجی است. زیرا هدف نهایی داوری صدور یک رای موثر و قابل اجراست. بررسی نظامهای مختلف حقوقی نشان می دهد که اجرای آرای داوری خارجی در صورت وجود یک پیمان بین‌المللی قابل اعمال بر اساس آن به عمل می‌آید، ولی در فقدان چنین پیمانی یا در فرض سکوت آن نسبت به برخی ار جنبه‌های رسیدگی اجرایی، اجرای رای بر اساس رژیم ملی مربوط به اجرای آرای داوری خواهد بود. همچنین است اگر در پیمان قابل اعمال، به ذی نفع رای داوری حق انتخاب بین رژیم اجرایی موضوع پیمان و دیگر رژیم های اجرایی داده شده باشد و ذی نفع رژیم ملی را به حال خود مساعدتر بداند. در این مقاله تلاش شده است که رژیم ملی ایران در زمینه اجرای آرای داوری خارجی تشریح و در کنارنظریاتی چون تشبیه رای داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی یا تلقی رای خارجی به عنوان سند خارجی یا تعهد قراردادی، مبنای دیگری جهت اجرای رای داوری خارجی بدست داده شود که به اعتقاد نگارنده هم از لخاظ نظری و هم از لحاظ عملی (رویه قضایی) قابل توجیه است. این دیدگاه بر پایه تشبیه آرای داوری خارجی به آرای داوری ملی یا داخلی ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Regime for Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Iran

نویسنده [English]

  • Laya Joneydi
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Enforcement of foreign arbitral awards is one of the most important debates in international arbitration, as the ultimate goal of the arbitration is issuance of an effective and enforceable arbitral award. Review of different legal systems demonstrate that foreign arbitral awards will be enforced based on an applicable international convention, if any, otherwise, i. e. when no convention is applicable or the applicable convention is silent to some aspects of enforcement proceeding, foreign arbitral awards will be enforced based on national regime for this purpose. The same is true if the applicable convention includes the most favorable right provision and entitles the beneficiary of the award to select between national regime for enforcement of foreign arbitral awards and enforcement regime provided in the relevant convention and the beneficiary chooses the former one. In this essay the author has tried to explain the national regime for enforcement of foreign arbitral awards in Iran and raised another ground for enforcement of foreign arbitral awards based on assimilation of the said awards to national/domestic awards vis-à-vis the grounds like assimilation of foreign arbitral awards to foreign judgments or treating foreign awards as foreign deeds or contractual obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign arbitral award
  • national/domestic arbitral award
  • enforcement
  • national enforcement regime
  • conventional enforcement regime
  • foreign judgments
  • foreign deeds/documents
  • contractual obligation
الف. فارسی وعربی
1- ابن عابدین (بی تا)، ردالمحتار علی الدر المختار، ج. 4، بیروت: دارالکتب العلمیه.
2-ابن قدامه(1972)، المغنی و شرح الکبیر، ج. 11، بیروت: دارالکتب العربی،.
3- جنیدی،  لعیا (1387). اجرای رأی داوری بازرگانی خارجی، تهران، شهر دانش.
4- حسینی شیرازی، سید محمد (1988). الفقه، ج. 84، چاپ دوم، بیروت: دارالعلوم، (1409).
5- حسینی عاملی (1326)، مفتاح الکرامه، ج. 10، موسسه آل بیت (ع) للطباعه و النشر.
6- خطیب شربینی(بی تا)، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج. 4، دارالفکر.
7-سیواسی و فاضی زاده (1316)، فتح القدیر، ج. 5، مصر: مطبعه الکبری الامیریه.
8-شهید ثانی، مسالک الافهام(بی تا)، ج. 2، چاپ سنگی.
9- طوسی(1351)، مبسوط، ج. 8، تهران: چاپخانه حیدری.
10- عالمی، شمس‌الدین (1352). "اجرای احکام داوری بین‌المللی در حقوق خصوصی"، ماهنامه قضایی، شماره 100.
11- علی حیدر (1988)، دررالحکام شرح مجله الاحکام، ج. 4، بیروت- بغداد: مکتبه النهضه.
12- قرائی زره شوران، محسن(1376). شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک 1958؛ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
13- نجفی، شیخ محمد حسن( 1389 ه. ق). جواهرالکلام، ج. 40، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
14- نصیری، مرتضی( 1346). اجرای آرای داوری خارجی، تهران.
 
ب. انگلیسی و فرانسوی
1-Abdoh, J. (1979) "National Reports, Iran", IV Yearbook.
2-Abdoh, (1982) “Iran”, Encyclopedia Arbitration National Reports.
3-Afshar, H. ( 1972) “Iran”, Encyclopedia of Comparative Law, National Reports.
4-Amin, S. H. (1996) “Enforcement of Foreign Awards in Iran”, 11 Mealy’s International Arbitration Report.
5-Amin, S. H. (1998) Commercial Arbitration in Islamic and Iranian Law, Vahid Publication, Tehran.
6-Bockstiegel, K. (May 1998 )“Arbitration Awards: Solving Problems of Enforcement, Introduction”, 14th ICC Congress, Paris.
7-Cheng, Ch (1990) Basic Documents on International Trade Law, Second ed., Kluwer.
8-David, R. ( 1982) L’arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica.
9-Gharavi, H. G. (1999) “ The 1997 Iranian International Commercial Arbitration Law: The UNCITRAL Model Law a l’Iranienne”, 15 Arbitration International.