صدور و اجرای آرای دادگاه‌های امریکا علیه اموال بانک مرکزی ایران از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق امریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه شاهد

چکیده

در تاریخ 20 آوریل 2016، دیوان عالی امریکا اجرای آرای صادره از سوی دادگاه‌های امریکا در پروندۀ «پیترسون و دیگران علیه اموال بانک مرکزی ایران» را تأیید نمود. به‌ نظر دیوان عالی امریکا آرای صادره علیه اموال بانک مرکزی مغایر با اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی امریکا نیست. این رأی که موضع دیوان عالی امریکا را در خصوص مصونیت بانک مرکزی و اموال آن نشان می‌دهد بر تصمیمات دادگاه‌های امریکا در موضوع مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها تأثیر‌گذار خواهد بود. تا سال 2012م اموال بانک مرکزی بر اساس قوانین امریکا از مصونیت برخوردار بود. در همین سال کنگرۀ امریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ضمن اعلام انسداد اموال بانک مرکزی، اجرای آرای صادره علیه دولت ایران را در خصوص اموال بانک مرکزی مجاز شناخت. در این مقاله ضمن بررسی قوانین امریکا در خصوص مصونیت قضایی دولت‌ها، صدور و اجرای آرای صادره از سوی دادگاه‌های امریکا علیه اموال بانک مرکزی از منظر حقوق بین‌الملل بررسی خواهد شد. اقدام کنگرۀ امریکا در تصویب قانون اخیر و اجرای آرای صادره علیه دولت ایران (با فرض صحت) و علیه اموال بانک مرکزی ایران بلاوجه به‌نظر می‌رسد. بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، بانک‌های مرکزی و اموال آن‌ها مصونیت دارند و به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل از دولت نمی‌توان آرای صادره علیه دولت را علیه اموال متعلق به بانک مرکزی اجرا نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Issuing and Executing of the US Courts Judgments against the Assets of the Central Bank of Iran from the Perspective of International Law and the US Law

نویسنده [English]

 • Siamak Karamzadeh
Assistant Professor, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In April 20, 2016 the Supreme Court of the United States confirmed the execution of the US Courts judgments in Case of Peterson et al against assets of the Central Bank of Iran. The Supreme Court held that the execution of judgments against assets of the Central Bank is not in contradiction with the Principle of Separation of Powers set out in the US Constitution. This judgment which reflects the position of the highest court in the United States with respect to the immunity of Central banks and its property would affect the judgments of inferior courts in the United States. Up until 2012 the Central Bank of Iran and its property was immune under American Law. In thatyear, the US Congress adopted Iran Threat Reduction and Syrian Human Rights Act by which the assets of Central Bank of Iran were blocked and allowed the American judgment creditors to enforce the Judgments against the Government of Iran from assets of Central Bank of Iran. The measure of Congress in adoption of the Act and consequently the execution of judgments against assets of Central Bank of Iran are without merit. Under Customary International Law, Central Banks and their properties are having immunity and the properties cannot be subject to the  execution of judgments which are issued against States.

کلیدواژه‌ها [English]

 • State Immunity
 • the Central Bank of Iran
 • the US Foreign State Immunity Act
 • Execution of Judgments
 • US Courts Judgments
 1. الف) فارسی

  - کتاب‌ها و مقاله‌ها

  1. انصاری معین، پرویز (1389)، مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها، چ1، تهران: نشر میزان.
  2. عبداللهی، محسن و شافع، میرشهبیز (1386)، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل، چ2، تهران: انتشارات ریاست جمهوری.
  3. تدینی، عباس و کازرونی، سید مصطفی (1395)، «بررسی تطبیقی قوانین مصونیت دولتی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده امریکا با توجه به دستبرد 2 میلیارد دلاری ایالات متحده بر اموال ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش2، ص 491-461.
  4. حبیبی مجنده، محمد و دیگران (1393) «نقد عملکرد ایالات متحده امریکا در نقض مصونیت قضایی دولت‌ها در آیینۀ حقوق بین‌الملل و رأی 2012 دیوان بین‌الملل دادگستری»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش51، ص 96-67.
  5. کدخدایی، عباسعلی و داعی، علی (1389) «سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا» مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش43، ص 38-13.

   

  - اسناد

  1. قانون مالی و پولی مصوب 1351ش.

  ب) انگلیسی

  - Books & Articles

  7. Bankas, E. K (2005), The State Immunity controversy in International Law: Private Suits against Sovereign States in Domestic Courts, 1st ed., Berlin: Springer.

  8. Harris, D. J (2005), Cases and Materials on International Law, sixth ed., London: Sweat & Maxwell.

  9. O`Connell, D. P (1970), International Law, vol. II, 2nd Ed. London: Stevens and Sons.

   

  10. Schreuer, Ch. H (1995), State Immunity: Some Recent Developments, Cambridge: Grotious Publications Ltd.

   

  11. Yang, Xiaodong (2012), State Immunity in International Law, 1st ed., New York, Cambridge: Cambridge University Press.

   

  12. Blair, W (1998), "The Legal Status of Central Bank Investment under English Law", Cambridge Law Journal, Vol. 57, P. 374-390.

   

  13. Carl, B. M (1979), "Foreign Sovereigns in American Courts; the United States Foreign Sovereign Immunities Act in Practice", Southwestern Law Journal, Vol. 33, P. 1009-1030.

   

  14. Sinclair, I. (1980), "The Law of Sovereign Immunity: Recent Developments", 167 Recueil des Cours: Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 167, P. 113-138.

   

  15. Sonorajah, M, (1982), "Problems in Applying the Restrictive Theory of Sovereign Immunity", International & Comparative Law Quarterly, Vol. 31, P. 661-678.

   

   

  - Cases

  16. The Schooner Exchange v McFaddon et al. (1812), 7 Cranch

   

  17. Trendtex v. Central Bank of Nigeria (1977), Q.B.560

   

  18. Republic of Mexico v. Hoffman (1943), 324 US 30

   

  19. Alfred Dunhill of London Inc. v. Republic of Cuba (1976), 425 US 682

   

  20. Bank Markazi, the Central Bank of Iran v. Deborah D. Peterson, et al. Case No. 10 Civ. 4518(BSJ) (GWG)

  21. Borizzi Brothers v. Steamship Pesaro (1926), 271 US 562

   

  22. Victory Transport Inc. v. Comisona General de Abastecimientos y. transportes (1964), 336 F. 2d 354 2nd Civ

   

  23. EM v. Argentina, US, 473 F.3d 463, 473 (Second Circuit, 2007)

   

  - International Documents

  24. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2 December 2004, UN Doc A/RES/59/38, Annex (16 December 2004)

  25. US Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) 1976; Public Law. No. 94-583

   

  26. UK State Immunity Act 1978; available at: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33 (Last visit on 15/1/ 2018)

   

  27. Canada State Immunity Act 1985; available at: http://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-18 (Last visit on 20/1/2018)

   

  28. ICJ Advisory Opinion on Immunities from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, 10 August 1998, (www.icj-cij.org/docket/index) (last visit on 27/1/2018)

   

  29. ICJ Advisory Opinion on Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France) Judgment of 4 June 2008, ICJ Reports 2008; (www.icj-cij.org/docket/index) (Last visit on 27/1/2018)

   

  30. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (US v Iran) [1980] ICJ Rep

   

  31. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v Italy: Greece Intervening) Judgment of 3 February 2012, (http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf> (Last visit on 27/1/2018))

   

  32. The Vienna Convention on Diplomatic Relations, Apr. 18, 1961, 23 UST, 3227, 500 UNTS 95

   

  33. The Vienna Convention on Consular Relations, Apr. 24, 1963, 21 UST 77, 596 UNTS 261

   

  34. The General Convention on Privileges and Immunities of the United Nations, Apr. 13, 1946, 21 UST 1418, 1 UNTS

   

  35. Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 (AEDPA), Pub. L. No. 104-132, 110 Stat 1214

   

  36. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012, Pub. L. No. 112-158

   

  37. Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Iran`s Application Instituting Proceedings, 14 June 2016, p. 17, (http://www.icj-cij.org/docket/files) (last visit on 27/1/2018)

   

  38. US House of Representatives, Report No. 94-1487, 1976

  39. Department of State Bulletin, Vol. 26 (1953)

  40. Treaty of Amity Economic Relations and Consular Rights between the United States and Iran, 15 August 1955, 284 U.N.T.S. 93 (entered into force 16 June 1957).