در آمدی بر مفهوم تنظیم گری حقوقی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار ( با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در تنظیم گری و اولویت از عدم مداخله- اعتماد به نظم طبیعی و خود تنظیمی- ، مداخله نهادهای غیر دولتی، و تنها یس از این مرحله، در صورت عدم کفایت، وارد عمل می شوند. بر این اساس، دولت دیگر فعال مایشاء انحصاری در عرصه اداره امور عمومی نبوده؛ و حقوق سخت نیز تنها ابزار در تنظیم و ساماندهی روابط در حیات جمعی نیست،

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An introduction to concept of legal regulation

نویسنده [English]

 • Asadollah Yavari
Assistant of professor at Beheshti University
چکیده [English]

Next to mechanisms, methods and instruments and classic public bodies to administer, there are new independent administrative and public authorities equipped with various skills and attribution, composed of soft law and hard law to regulate the public fields. The multiplicity of forms of regulation show the composite nature of regulation, which is between the private and public domain: laws, codes, charters, contracts, economic incentives and certification used in an increasing order of soft law in hard law. Now, the state is no longer the only player in the regulation of the game, but there are other private and public actors; what made change both the face and the content of the law and the state

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regulation
 • regulator
 • regulator state
 • independent agencys
 • independent administrative authority
 • soft law
 1.  

  1. Aumonier N (2003), « Régulation », in M. BLAY (dir.), Grand Dictionnaire de la Philosophie, CNRS éd., Larousse,  pp. 914-929
  2. Canguilhem G (2000)., « La formation du concept de régulation biologique aux XVIIIe et  XIXe siècles », Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie, Librairie philosophique J. Vrin, 2e éd., revue et corrigée.
  3. Chevallier J (2001)., Régulation juridique en question, Revue Droit et Société n 49, pp. 827-846.
  4. Clamour G (2006), Intérêt général et concurrence, Dalloz, « Nouvelle Bibliothèque de Thèses ».
  5. Conseil d’État, Rapport public (2001), Les autorités administratives indépendantes, La Documentation française.
  6. De Rambaud R (2013)., L’institution juridique de régulation, Harmattan.
  7. Delmas-Marty Mireille (1998), « Introduction : les nouveaux lieux et les nouvelles formes de régulation des conflits », in CLAM, J.,MARTIN, G, Les transformations de la régulation juridique, Paris, LGDJ.
  1. Du Marais B (2004)., Droit public de la régulation économique, Presses Sciences Po et Dalloz.
  2. Nemo Ph. Et Petitot J (2006)., Histoire du liberalisme en Europe, PUF.
  3. Parker R-W (1999)., Du Controle du Pouvoir Administratif aux Etats-Unis, AJDA, n° 10.
  4. Pierce, Richard; Shapiro, Sidney A.; Verkuil, Paul (2009), Administrative Law and Process, Foundation Press.
  5.  Mashaw J., Merrill R. and Shane P., (2003), Mashaw, Merrill and Shane's Administrative Law: The American Public Law Process, Thomson-West.
  6. Talec M., (2013) La régulation existe-t-elle? )www.academia.edu/835598/La_r%C3%A9gulation-en-droit-administratif( .
  1. FRISON-ROCHE M.-A(2004); Définition du droit de la régulation économique, Recueil Dalloz, n° 2, pp. 126-139.
  2. Jaumel L (2009)., L’Etat administratif et libéralisme, Une histoire française, Fondation pour l’innovation politique (http://www.wikiberal.org/images/a/a7/DT_Etat_administratif_et_liberalisme.pdf).
  3. McLean Lain (2002)., The origin and strange history of regulation in the UK: three case studies in search of a theory  (http://www.nuffield.ox.ac.uk/politics/papers ).
  4. Modern F., et Marcu G (2005)., Droit de la régulation (2 Toms), Harmattan.
  1. Thoering J.-Cl. (1998) L'usage analytique du concept de régulation, in J. Commaille et B. Jobert (dir.), Les métamorphoses de la régulation politique, LGDJ, coll. « Droit et société »,  p. 35-53.
  2. Timsit G., (2004) La régulation, Revue française de l’administration publique, n° 109, pp. 5-11.
  3. Truchet D (2013), Droit administratif, Thémis Droit PUF.