ارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در موازین سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

اشتغال، یکی از حق‌های بشری است که تلاش برای تحقق آن، تکالیفی را بر عهدۀ دولت می‌گذارد. از میان این تکالیف، تضمین امنیت شغلی برای کارگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌واسطۀ این اهمیت از گذشته تاکنون در کانون توجه سازمان بین‌المللی کار و نیز حقوق کار کشورهای مختلف بوده است. براساس موازین سازمان، برای آنکه امنیت شغلی حفظ شود، تعیین مصداق‌های مجاز و غیرمجاز اخراج از حیث ماهوی از یک‌سو و در نظر گرفتن تشریفاتی در روند اخراج از حیث شکلی از سوی دیگر ضروری است. مقالۀ حاضر به مطالعۀ این عوامل ماهوی و نیز آیین‌های شکلی در اسناد و گزارش‌های سازمان و نیز بررسی تطبیقی حقوق کار ایران با این موازین اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Reasons and Procedures of Worker’s Dismissal in ILO’s standards and Domestic Labour Law

نویسنده [English]

  • Azadeh Sadat Taheri
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Human Sciences, Semnan University, Semnan,Iran
چکیده [English]

The right to work is undoubtly considered as one of the most important human rights which imposes obvious obligations on the states to ensure it. Through those obligations, providing protection of the worker’s securityof employment plays a special role. So it has been in the heart of ILO’s consideration and regulation for a long period. To this end, based on ILO’s standards, employment termination can be justified only because of a valid reason while an appropriate procedure is necessary too. Present article reviews justified and unjustified termination of employment and its procedure in the basic instrumentsand reports of ILO and will compare them with Iran’s legal system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the right to work- employment security- justified dismissal- unjustified dismissal- International labourOrganiation
الف) فارسی:
1. عراقی، سیدعزت‌الله (1392)، حقوق کار، جلد اول، چاپ چهاردهم (ویراست چهارم)، تهران: انتشارات سمت.
2. مجتهدی، محمدرضا (1385)، «راهکارهای قانونی برای مقابله با اخراج کارگر در انگلستان و مقایسه آن در حقوق ایران»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 774، ص375-349.
ب)انگلیسی:
1. Forsyth, Anthony(2007)Protection against Economic Dismissals: How does Australian Law Compare with ILO Standards and Five other OECD Countries,Monash University
2. Hansen,Gray B (2009)A Guide to Worker Displacement: Some Tools for Reducing the Impact on Workers communities, Intenationallabour Organization, second edition, 2009
3. ILO (2001)Deferred Examination of Conventions, Termination of Employment Convention 1982No.158, International Labour Office
4. ILO(2008) General Observation on the Termination of Employment Convention, Adopted by the Committee of Experts at its 79th session, International Labour Organization,2008.
5. ILO (1995)General Survey Concerning Protection against Unjustified Dismissal, International Labour Office,Geneva,1995
6. ILO(2009)Note on convention NO158 and Recommendation 166 Cocerning Termination of Employment, International LabourOrganization, meeting document.
7. ILO(2011)Termination of Employment Instruments, Background Paper for the Tripartite of Experts to Examine the Termination of Employment Convention, 1982 and the Termination of Employment Recommendation, 1982, International Labour Standards Department, International Labour Office